INFORMACIJE O PUTNIČKOM PROMETU

Mjere carinskog nadzora provode se nad putnicima koji putuju iz RH/EU u treće države ili iz trećih država u RH/EU te nad robom koju pri tome prenose.

Mjere carinskog nadzora se ne provode nad robom koju prenose putnici koji putuju između država članica EU.

Unos osobne prtljage

Unos osobne prtljage je oslobođen od plaćanja uvoznih davanja bez ograničenja njene vrijednosti, a odnosi se na svaku osobu - putnika, koji ulazi u carinsko područje Unije, bez obzira nosi li prtljagu sobom ili je prispjela zasebno

Roba nekomercijalne naravi koja se nalazi u osobnoj prtljazi putnika koji putuju iz trećih zemalja oslobođena je od plaćanja uvozne carine, PDV-a i trošarine pod uvjetom da nije namijenjena preprodaji i da ne premašuje ukupnu vrijednost ili količinu mjerodavne za primjenu oslobođenja (vidjeti Vrijednosni limiti za unos robe nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika).

Roba u osobnoj prtljazi putnika podrazumijeva predmete (u razumnoj količini) za osobnu uporabu, neophodnu putniku za vrijeme njegovoga putovanja i izbivanja izvan mjesta stalnoga boravišta, kao što su obuća, odjeća, higijenske potrepštine i sl.

Robom nekomercijalne naravi smatra se povremeni uvoz roba isključivo namijenjenih za osobnu uporabu putnika ili njihovih obitelji te predmeta namijenjenih za poklone, pri čemu vrsta i količina ne ukazuju da se radi o robi namijenjenoj preprodaji.

Vrijednosni limiti za unos robe nekomercijalne naravi u osobnoj prtljazi putnika

Oslobođenje od plaćanja carine, PDV-a i trošarine odnosi se na uvoz robe čija ukupna vrijednost ne premašuje:

 • 3.200,00 kuna za putnike u pomorskom i zračnom prometu
 • 2.200,00 kuna po putniku za ostale vrste prijevoza
 • 1.100,00 kuna za putnike mlađe od 15 godina, bez obzira na vrstu prijevoza

Premašuje li vrijednost pojedinog predmeta navedene vrijednosne limite, podjela vrijednosti takvog predmeta nije dozvoljena, već se naplaćuju propisana davanja na ukupnu vrijednost tog predmeta. Isto tako nije dozvoljena kumulacija oslobođenja više osoba za pojedini predmet.

Oslobođenje za trošarinsku robu

Osim za nekomercijalnu robu do gore navedenih vrijednosti, dodatno se može uz primjenu oslobođenja od plaćanja carine, PDV-a i trošarine uvesti sljedeće količine trošarinskih proizvoda:

 1. duhanske prerađevine:
  • 200 cigareta, ili
  • 100 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu), ili
  • 50 cigara, ili
  • 250 grama duhana za pušenje, ili
  • odgovarajuća kombinacija količine navedenih duhanskih prerađevina;
 2. alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:
  • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80% vol. i više: 1 litra;
  • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 2 litre;
  • odgovarajuća kombinacija količine navedenog alkohola i alkoholnih pića;
 3. mirno vino: 4 litre
 4. pivo: 16 litara.

Ovo se oslobođenje ne može primijeniti na putnike mlađe od 17 godina.

Ukupno dozvoljene količine unosa trošarinskih proizvoda (uz plaćanje davanja)

Ukupno dozvoljena količina trošarinskih proizvoda koje može unijeti pojedina fizička osoba (starija od 17 godina) za svoje osobne potrebe uz plaćanje propisanih davanja su sljedeće količine:

 • 800 komada cigareta
 • 400 komada cigarilosa,
 • 200 komada cigara,
 • 1,0 kilogram duhana za pušenje,
 • 10 litara jakog alkoholnog pića,
 • 20 litara međuproizvoda
 • 90 litara vina, uključujući najviše 60 litara pjenušavog vina,
 • 110 litara piva.

Unos količina većih od navedenih nije dozvoljen. Količine iznad navedenih (ako ih je putnik prijavio carini) moraju se vratiti u inozemstvo, a ako putnik ne prijavi količine veće od dozvoljenih zadržat će se pod carinskim nadzorom do okončanja prekršajnog postupka

Limiti za unos nekomercijalne robe za osobe iz pograničnih područja, radnike na granici i posade prijevoznih sredstava

Vrijednosni i količinski limiti za primjenu oslobođenja pri uvozu nekomercijalne robe koju putnici iz trećih zemalja unose u svojoj osobnoj prtljazi ne vrijede za:

 1. osobe s uobičajenim mjestom stanovanja u pograničnim područjima Republike Hrvatske i susjednih trećih zemlja,
 2. radnike na granici ili u pograničnom području susjedne treće zemlje, te
 3. posade prijevoznih sredstava u prometu između susjednih trećih zemalja i Republike Hrvatske, prilikom putovanja u obavljanju svojega posla.

Navedene osobe uz oslobođenje od plaćanja carine mogu dnevno u svojoj prtljazi unijeti robu do ukupne kunske protuvrijednosti 300,00 kuna, pri čemu se oslobođenje od uvoznih davanja odnosi i na sljedeće količine trošarinskih proizvoda:

 1. duhanske prerađevine:
  • 25 cigareta, ili
  • 10 cigarilosa (pri čemu se cigarilosom smatraju cigare neto težine do 3 grama po komadu), ili
  • 5 cigara, ili
  • 25 grama duhana za pušenje, ili
  • odgovarajuća kombinacija količine navedenih duhanskih prerađevina;
 2. alkohol i alkoholna pića, osim mirnog vina i piva:
  • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola većim od 22% vol. ili nedenaturirani etilni alkohol s udjelom alkohola od 80% vol. i više: 0,25 litre, ili
  • alkohol i alkoholna pića s udjelom alkohola 22% vol. i manje: do 0,25 litre;
  • odgovarajuća kombinacija količine navedenih pića;
 3. mirno vino: 1 litra
 4. pivo: 1,5 litara.

Naprijed navedeni vrijednosni i količinski limiti neće se primjenjivati ukoliko gore navedene osobe podnesu dokaz da putuju dalje od pograničnog područja ili da se ne vraćaju iz pograničnog područja susjedne treće države, odnosno u tom slučaju će se primijeniti limiti koji vrijede za sve ostale putnike.

Unos hrane

Količinska ograničenja unosa hrane koju mogu unositi putnici za svoje osobne potrebe bez pregleda graničnog veterinarskog inspektora navedena su u tablici, uz napomenu da je unos hrane u Republiku Hrvatsku (odnosno u EU) iz Andore, Lihtenštajna, Norveške, San Marina i Švicarske slobodan i ne primjenjuju se ograničenja navedena u tablici.

PROIZVODI/GRŽAVE Treće države (npr. BiH, Srbija, Crna Gora i dr.) Farski otoci, Grenland i Island
Male količine mesa i mlijeka te proizvoda od mesa i mlijeka Nije dozvoljen unos 10 kg po osobi
Mlijeko u prahu za dojenčad, hrana za dojenčad i posebna hrana koja se koristi iz medicinskih razloga 2 kg po osobi 10 kg po osobi
Hrana za kućne ljubimce koja se koristi iz medicinskih razloga 2 kg po osobi 10 kg po osobi
Male količine proizvoda ribarstva za osobnu prehranu ljudi (uključujući svježu, sušenu, kuhanu, mariniranu ili dimljenu ribu, te određene školjkaše, kao što su škampi, jastozi, nežive dagnje i nežive kamenice) Količine za osobnu potrebu Količine za osobnu potrebu
Male količine drugih proizvoda životinjskog podrijetla za osobnu prehranu ljudi (med, žive kamenice, žive dagnje i puževi) 2 kg po osobi 10 kg po osobi
Kruh, kolači, keksi, čokolada i konditorski/slastičarski proizvodi (uključujući slatkiše), koji nisu pomiješani ili punjeni s proizvodima od mesa
Drugi prehrambeni proizvodi, koji ne sadrži svježe ili prerađeno meso i proizvode od mlijeka i sadrži manje od 50 % prerađenih jaja ili proizvoda ribarstva
Količine za osobnu potrebu Količine za osobnu potrebu

Sve pošiljke koje prelaze navedene količine ne smatraju se osobnim pošiljkama, podliježu veterinarskom pregledu i mora ih pratiti veterinarski certifikat te se mogu unositi u RH samo preko graničnih prijelaza na kojima postoji Granična veterinarska inspekcija.

Više informacije o unosu hrane i ostalih proizvoda životinjskog podrijetla možete naći u slijedećem informativnom letku Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:
Letak - unos hrane

Unošenje kućnih ljubimaca iz trećih zemalja

Kućni ljubimci su psi, mačke, pitome vretice (kune) beskralježnjaci (osim pčela i rakova), ukrasne tropske ribice, vodozemci, gmazovi, ptice, te glodavci i kunići.

Kućnim ljubimcima koji se prenose za nekomercijalne svrhe smatra se kućne ljubimce koji nisu namijenjeni za prodaju ili predaju drugoj osobi, a prati ih njihov vlasnik ili osoba ovlaštena od vlasnika.

Dopušteno je unošenje kućnih ljubimaca u Republiku Hrvatsku samo preko graničnih prijelaza određenih Pravilnikom o graničnim prijelazima Republike Hrvatske za nekomercijalno premještanje kućnih ljubimaca („Narodne novine“ br. 91/13, 132/13, 44/14).

U skladu s navedenim Pravilnikom za unošenje u Republiku Hrvatsku kućnih ljubimaca u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika određeni su sljedeći granični prijelazi:

 • Cestovni granični prijelazi: Bajakovo, Batina, Erdut, Gunja, Gornji Brgat, Ilok, Kamensko, Karasovići, Klek, Ličko Petrovo Selo, Metković, Nova Sela, Slavonski Brod, Slavonski Šamac, Stara Gradiška, Strmica, Vinjani Doljni, Vukovar, Zaton Doli, Županja, Maljevac.
 • Željeznički granični prijelaz: Tovarnik.
 • Pomorski granični prijelazi: Dubrovnik, Ploče, Rijeka, Split, Zadar.
 • Riječni granični prijelazi: Drava-Osijek, Vukovar
 • Granični prijelazi za zračni promet: Dubrovnik, Mali Lošinj, Osijek, Pula, Rijeka, Split, Zadar, Zagreb.

Za unošenje u Republiku Hrvatsku kućnih ljubimaca ptica, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika određuju se slijedeći granični prijelazi:

 • Cestovni granični prijelazi: Bajakovo, Karasovići, Nova Sela, Stara Gradiška.
 • Granični prijelaz za zračni promet: Zagreb.

Kućni ljubimci, u pratnji vlasnika ili osobe ovlaštene od vlasnika, mogu se u Republiku Hrvatsku unositi iz Andore, Farskih otoka, Grenlanda, Islanda, Lihtenštajna, Monaka, Norveške, San Marina, Švicarske i države Vatikan preko svih graničnih prijelaza uključujući luke i zračne luke prema Europskoj uniji na kojima se provodi carinski nadzor.

Dokumentacijski i identifikacijski pregled do pet kućnih ljubimaca pri nekomercijalnom kretanju na područje Republike Hrvatske iz trećih zemalja obavljaju službenici Carinske uprave na graničnim prijelazima na kojima je dopušteno unošenje kućnih ljubimaca.

Prilikom kretanja kućnih ljubimaca, za pse, mačke i pitome vretice moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • moraju biti označeni mikročipom,
 • u slučaju da je životinja označena mikročipom koji ne odgovara ISO standardu 11784 ili 11785, nego je čip drugog tipa, vlasnik, odnosno posjednik dužan je osigurati odgovarajući čitač koji je potreban za očitavanje mikročipa. U svakome trenutku mora biti moguće utvrđivanje imena i adrese vlasnika životinje. Broj mikročipa veterinar mora upisati u putovnicu ili certifikat koji vlasnik ili posjednik nosi uz životinju.
 • moraju biti praćeni putovnicom ili certifikatom izdanom od veterinara ovlaštenog od nadležnoga tijela (u putovnici mora pisati do kada vrijedi cijepljenje),
 • moraju biti cijepljeni protiv bjesnoće.

Psi, mačke i pitome vretice koje dolaze iz zemalja visokog rizika moraju, osim navedenih, ispunjavati i dodatni uvjet:

 • moraju biti podvrgnuti testu neutralizacije protutijela titracije jednake najmanje 0,5 IJ/ml na uzorku uzetom od ovlaštenoga veterinara, najranije 30 dana nakon cijepljenja i tri mjeseca prije premještanja obavljenoga u za to ovlaštenom laboratoriju, koji možete pronaći na popisu objavljenom na web stranicama: http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/pets/approval_en.htm

Dopustit će se kretanje životinjskih vrsta koje dolaze iz država niskog rizika izvan Europske Unije, koje su mlađe od tri mjeseca i necijepljene, ako vlasnik ili posjednik uz njih nosi putovnicu ili certifikat i ako su od rođenja boravile na istome mjestu te nisu bile u kontaktu s divljim životinjama koje su mogle biti izložene infekciji, ili se kreću u pratnji majke o kojoj su još ovisne.

Zabranjen je uvoz i privremeni boravak na području Republike Hrvatske moguće opasnih pasa pasmine terijera tipa bull koji nisu upisani u registar Međunarodnog kinološkog saveza (FCI) (pit bull terijera) i njihovih križanaca.

Pravila obvezatnoga veterinarskoga nadzora primjenjuju se i pri unosu/iznosu specifičnih predmeta životinjskoga podrijetla - svih vrsta kože divljači, te lovačkih trofeja (gdje je potrebno posjedovati i certifikat izdan od nadležnih tijela zemlje ulova), obzirom da se i s njima mogu unijeti i zarazne bolesti.

Više informacije o unosu kućnih ljubimaca možete naći u slijedećem informativnom letku Ministarstva poljoprivrede, Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane:
Letak - kućni ljubimci

Unos više od pet kućnih ljubimaca podliježe veterinarskom pregledu na graničnim veterinarskim postajama (Bajakovo, Stara Gradiška, Nova Sela, Karasovići, Luka Rijeka, Luka Ploče, Zračna luka Zagreb)

Unos bilja, sjemena i sadnoga materijala

Prijenos bilja i biljnih proizvoda moguće je obaviti isključivo preko graničnih prijelaza na kojima je uspostavljena fitosanitarna inspekcija, izuzev ukoliko se u putničkom prometu unose male količine proizvoda, i kada pregled može obaviti i uredujući carinski službenik, pa se te količine mogu prenositi preko svih graničnih prijelaza.

Dakle, fitosanitarnom pregledu ne podliježu male količine bilja i biljnih proizvoda, koje su podrijetlom iz europskih zemalja (što uključuje sve europske zemlje, a ne samo članice EU), a unose ih putnici u putničkom prometu za osobne potrebe, i to:

 • svježe voće i povrće (isključujući krumpir) ukupne težine do 5 kg,
 • rezano cvijeće i dijelovi bilja povezani u buket ili vijenac: jedan buket ili vijenac,
 • sjeme cvijeća i povrća u izvornom pakiranju, ukupne težine do 100 g, koje nije namijenjeno prodaji: do pet pakiranja,
 • lukovice i gomolji ukrasnog bilja: ukupne težine do 3 kg,
 • božićna drvca bez korijena: jedan komad,
 • sobno bilje i lončanice (isključujući bonsai): najviše 3 biljke, te
 • balkonsko bilje i neodrvenjelo ukrasno grmlje: najviše 10 biljaka.

Pri unosu većih količina bilja i sadnog materijala, posebno iz neeuropskih zemalja, obvezatna je provedba pregleda po graničnom fitosanitarnom inspektoru, koji određuje daljnje mjere postupanja s navedenim proizvodima.

Unos i iznos oružja

Unos i iznos oružja i streljiva preko državne granice dopustiti će samo ukoliko je putnik unos prethodno prijavio graničnoj policiji i za isti dobio odgovarajuće odobrenje (za vrste oružja i streljiva za koje nije potrebno odobrenje, granična policija mora ovjeriti ispravu o nabavci-račun). Iznošenje oružja i streljiva može se izvršiti samo uz posjedovanje oružnog lista.

Putnici koji imaju boravište u inozemstvu mogu radi lova privremeno unositi lovačko oružje i streljivo ako im je isto upisano u putnu ispravu, a u protivnom moraju ishoditi odgovarajuće zasebno odobrenje postaje granične policije na posebnom obrascu.

Izvoz i uvoz kulturnih dobara

Kulturna dobra mogu se iznositi samo privremeno, a mogu se iznositi i/ili unositi u Republiku Hrvatsku samo uz predočenje dozvole ili potvrde nadležnog tijela.

 • Privremeni izvoz kulturnih dobara izvan područja Republike Hrvatske u treće zemlje obavlja se uz predočenje dozvole za izvoz kulturnoga dobra.
 • Privremeno iznošenje kulturnih dobara u države članice Europske unije obavlja se uz predočenje dozvole za iznošenje kulturnog dobra
 • Za uvoz/unošenje odnosnih dobara u Republiku Hrvatsku putnik (strani ili hrvatski državljanin) mora posjedovati odgovarajuću dozvolu nadležnog državnog tijela zemlje iz koje se dobro iznosi.

Za dobra koja nisu kulturna dobra ali je to zbog njihovih svojstava dvojbeno, nadležno tijelo može na zahtjev osobe koja ih namjerava iznijeti iz zemlje izdati ispravu kojom potvrđuje da se ne radi o kulturnom dobru te stoga nema zapreke za izvoz/iznošenje predmeta iz Republike Hrvatske.

Nadležno tijelo u RH je konzervatorski odjel Ministarstva kulture na području kojega se kulturno dobro nalazi, a za područje grada Zagreba Gradski zavod za zaštitu spomenika kulture i prirode.

Unos i iznos divljih svojti

Prekogranični promet i trgovina divljim vrstama, sukladno Konvenciji o međunarodnoj trgovini ugroženim vrstama divljih životinja i biljaka-CITES moguć je samo uz podnošenje carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu odgovarajućeg dopuštenja ili potvrde nadležnog tijela.

Nadležno tijelo za izdavanje potrebnih dopuštenja ili potvrda u Republici Hrvatskoj je Državni zavod za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode.

Za osobne i kućne stvari, odnosno primjerke, uključujući i lovačke trofeje nije potrebno podnositi odgovarajuća dopuštenja, ali moraju ispunjavati jedan od slijedećih uvjeta:

 • ako čine dio osobne prtljage putnika koji se doseljava iz neke treće zemlje ili ide u treću zemlju, ili
 • ako su dio osobne imovine fizičke osobe koja mijenja prebivalište preseljenjem iz treće zemlje u Zajednicu, odnosno iz Zajednice u treću zemlju, ili
 • ako je lovačke trofeje osvojio putnik, a uvoze se naknadno.

Unos lijekova i opojnih tvari

Unošenje gotovih lijekova za osobne potrebe putnika moguće je u količinama potrebnim najviše za liječenje do mjesec dana (uz uvjet da su odobreni od nadležnih tijela zemlje proizvođača) i to uz posjedovanje odgovarajuće medicinske dokumentacije (prijepisa povijesti bolesti, potvrde liječnika).

Unošenje lijekova koji sadrže drogu, također za osobne potrebe putnika, moguće je u količini potrebnoj za liječenje do najviše 5 dana, i to također uz posjedovanje medicinske dokumentacije, iz koje proizlazi neophodnost uzimanja odnosnoga lijeka (preslike recepta za lijek, prijepisa povijesti bolesti ili ovjerene liječničke potvrde). Ako se radi o osobama koje su na supstitucijskoj terapiji bolesti ovisnosti odnosno terapiji malignih bolesti, količina lijeka može biti za 15 dana osobne uporabe.

Iznimno, osobe s prebivalištem, odnosno boravištem u Republici Hrvatskoj koje putuju u države Šengenskoga prostora smiju posjedovati lijek koji sadrži drogu u količini nužnoj za osobnu uporabu u trajanju do najviše 30 dana na temelju potvrde koju je na propisanom obrascu izdao ovlašteni liječnik (izabrani doktor medicine ili doktor medicine specijalist).

Unos i iznos novca

Unos gotovine u Zajednicu i iznos gotovine iz Zajednice (strane i domaće valute i drugih sredstava plaćanja – primjerice putnički čekovi, prenosivi vrijednosni papiri, uključujući čekove, mjenice, bjanko zadužnice i novčane uputnice i drugo) slobodan je i bez ograničenja u svoti za sve fizičke osobe, koje mogu uz prijavu carinskom službeniku nesmetano prenositi bilo koju svotu gotovine u bilo kojoj valuti.

No obvezatna je prijava carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu svakog unošenja gotovine u Zajednicu i svakog iznošenja gotovine iz Zajednice u svoti od 10.000,00 EUR-a ili više, odnosno u protuvrijednosti tog iznosa u drugim valutama ili drugim sredstvima plaćanja.

d 1. srpnja 2013. godine za prijavu gotovine u primjeni je Obrazac za prijavu gotovine, koji se može elektronički ispuniti i ispisati te tako predati carinskom službeniku na graničnom carinskom uredu ili ga se može ispuniti na samom graničnom uredu. Obrazac se može ispuniti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Obrazac Hrvatski- pdf forma po kojoj se može pisati i printati

Obrazac Engleski- pdf forma po kojoj se može pisati i printati

Na području Republike Hrvatske neće se provoditi kontrola gotovine na granicama s ostalim zemljama članicama.

Privremeni uvoz i izvoz

Strani državljani, kao i hrvatski državljani s uobičajenim boravištem u trećim državama, mogu uz potpuno oslobođenje od uvoznih davanja privremeno unositi (dakle uz obvezu ponovnoga iznošenja) razne predmete radi njihova korištenja za svoje osobne potrebe, kao i potrebe članova obitelji za vrijeme boravka u zemlji (EU).

Na identičan način i osobe sa prebivalištem u EU, mogu privremeno iznositi predmete koji su im potrebni za vrijeme boravka u trećim državama.

Osobni predmeti putnika obuhvaćaju sve predmete, nove ili rabljene, što ih putnik s razlogom može trebati radi osobne uporabe za vrijeme putovanja, uzimajući u obzir sve okolnosti putovanja, ali isključujući svu robu koja se uvozi u komercijalne svrhe. Pod osobnim predmetima smatraju se primjerice video kamere, prijenosni TV aparati i audio uređaji, foto aparati, prijenosna džepna računala, prijenosna osobna računala, oprema za kampiranje, jedrenje, ronjenje, skijanje, klizanje, planinarenje, kamp kućice, plovila za razonodu, prijenosni medicinski uređaji s priborom (ukoliko su putniku neophodni) i slično.

Unos ove robe obavlja se bez posebnih carinskih formalnosti usmenim deklariranjem na graničnom prijelazu. Ponovno iznošenje navedenih predmeta obavlja se na isti način.

Privremeni uvoz prijevoznog sredstva

Privremeni uvoz prijevoznog sredstva (osobni automobil, motocikl, plovilo, letjelica) redovno registriranog u trećoj zemlji za privatnu uporabu odobrava se sukladno Aneksu C Konvencije o privremenom uvozu.Pravo na uvoz imaju osobe s uobičajenim prebivalištem na teritoriju treće države, dakle i domaće osobe koje uobičajeno prebivaju u trećoj državi zbog osobnih ili profesionalnih razloga, odnosno imaju uobičajeno mjesto stanovanja u inozemstvu, što dokazuju radnom dozvolom ili dozvolom boravka u trećoj državi.

Korištenje motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU

Vidjeti: Obavijest građanima o korištenju motornog vozila registriranog u drugoj državi članici EU na području Republike Hrvatske nakon 1. srpnja 2013. na internet stranici Carinske uprave.

Obračun davanja u putničkom prometu

Unos robe nekomercijalne naravi za koju je propisano oslobođenje od plaćanja davanja obavlja se uz usmeno prijavljivanje na graničnom prijelazu. Ukoliko je potrebno izvršiti obračun davanja, primijeniti će se isključivo na robu i predmete nekomercijalnoga karaktera koje putnik unosi za svoje osobne potrebe i potrebe članova njegovoga kućanstva u svojoj osobnoj prtljazi.

Obračun uvoznih davanja moguće je obaviti na graničnom prijelazu, ukoliko vrijednost robe nekomercijalne naravi ne premašuje u kunskoj protuvrijednosti 700,00 EUR, i to primjenom jedinstvene stope carine od 2,5%. U slučaju da je roba vrijednosti veće od navedene, putnik će se uputiti na provedbu redovnog postupka carinjenja na carinskom uredu u unutrašnjosti carinskog područja. Okolnosti, vrste i vrijednost robe na koju se može primijeniti jedinstvena carinska stopa propisani su Zajedničkom carinskom tarifom EU.

Ukoliko je predmet obračuna carine roba podrijetlom iz zemalja s kojima Europska unija ima zaključene ugovor o slobodnoj trgovini, po putnikovom zahtjevu se može primijeniti odnosna niža stopa carine ili stopa "slobodno", i tada se na graničnom prijelazu može ocariniti roba do vrijednosti u kunskoj protuvrijednosti 1.200,00 EUR-a. Pri tome neće morati podnositi potvrdu EUR.1 ili izjavu na računu, kao dokaz o podrijetlu, već će se kod unosa predmeta kućanstva koji nisu trgovačke naravi prihvaćati da su proizvodi s podrijetlom iz zemalja ugovornica. U obrazac obračuna upisuje se napomena da je primijenjeno povlašteno podrijetlo s napomenom na temelju koji isprave je primijenjeno povlašteno podrijetlo (npr. temeljem oznake podrijetla na proizvodu ili ambalaži, oznake podrijetla na certifikatu proizvoda i sl.).

Povrat PDV-a pri izvozu dobara u putničkom prometu

Putnik odnosno kupac koji u okviru putničkog prometa iznosi dobra kupljena u tuzemstvu pri naknadnom oslobođenju od PDV-a ima pravo tražiti povrat PDV-a za iznesena dobra ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. da putnik nema prebivalište ni uobičajeno boravište na području Europske unije, što dokazuje putovnicom ili osobnom iskaznicom,
 2. da je ukupna vrijednost kupljenih dobara s PDV-om iskazana na jednom računu veća od 740,00 kuna,
 3. da je kupac ili netko u njegovo ime prevezao dobra kupljena u Republici Hrvatskoj iznio na područje izvan Europske unije prije isteka roka od tri mjeseca od datuma navedenog na računu za isporučena dobra
  • prevoženje u ime kupca podrazumijeva da je on osobno poslao dobra poštom, zračnim putem preko otpremnika ili drugog ovlaštenog prijevoznika, i tada se smatra da je postupak identifikacije obavljen u trenutku predaje dobara na otpremu, odnosno preuzimanja robe na otpremu,
 4. da postoji dokaz o izvozu, izvornik računa i Obrazac PDV-P potvrđen od carinskog ureda otiskom pečata, potpisom i faksimilom ovlaštenog carinskog službenika, te brojem evidencije i datuma iznošenja dobara iz Europske unije.

Pri tome, osim ovjere propisanoga obrasca PDV-P, može biti i ovjeren poseban obrazac „Tax Free“, kojega koriste društva-posrednici uključeni u međunarodno udruženje „Global Refund“, ukoliko sadrži sve potrebite rubrike i propisane podatke, odnosno samo neznatno se razlikuje od obrasca PDV-P.