Pitanja i odgovori

Odaberite željenu grupu ili dio teksta, te pristisnite ikonu "TRAŽI".

PRETRAŽIVANJE:

 • 74. | 03:01:2011 | P : NA KOJI SE NAČIN ISHODUJE EORI BROJ I DA LI JE PRIVATNA TVRTKA, DUŽNA ISHODOVATI EORI BROJ?

  O : Počevši sa danom 1. srpnja 2009. godine na području Europske unije započela je primjena sustava elektronske registracije i identifikacije gospodarskih subjekata koji u okviru svojega poslovanja obavlj. više...

 • 75. | 03:01:2011 | P : KOLIKA SU CARINSKA DAVANJA PRILIKOM UVOZA SOFTWARE-a ELEKTRONSKIM PUTEM?

  O : Postupak uvoza software-a razlikuje se ovisno o tome da li isti dolazi na fizičkom mediju ili se pak „skida“ sa interneta, dolazi elektronskom poštom ili slično. U nastavku kratko ukazujemo na razlike. više...

 • 76. | 03:01:2011 | P : KOJA JE CARINSKA PROCEDURA PRILIKOM UVOZA ROBA PUTEM POŠTANSKE POŠILJKE?

  O : Prema carinskim propisima, sve poštanske pošiljke koje su predmetom međunarodnog poštanskog prometa, kao i pošiljke brze dostave koje dolaze u carinsko područje Republike Hrvatske, podliježu mjerama c. više...

 • 77. | 03:01:2011 | P : DA LI NA NASLJEĐENI OSOBNI AUTOMOBIL KOJI SE NALAZI U INOZEMSTVU PLAĆAM CARINU, POSEBNI POREZ I PDV PRI UVOZU?

  O : Člankom 187. st. 1. toč. 13. Carinskog zakona (NNRH, broj 78/99 - 56/10) propisano je oslobođenje od plaćanja carine, a člankom 12. točka 5. Zakona o PDV-u (NNRH, broj 47/95 – 87/09), i oslobođenje od. više...

 • 78. | 03:01:2011 | P : PLAĆA LI SE CARINA I PDV NA AUTOMOBILSKE GUME KUPLJENE U INOZEMSTVU?

  O : Prava fizičkih osoba pri uvozu i izvozu robe propisana su odredbama Zakona o trgovini (NNRH, broj 87/08, 96/08 i 116/08). Članak 53. navedenog zakona propisuje da domaće i strane fizičke osobe mogu sl. više...

 • 79. | 03:01:2011 | P : MOGU LI, KAO POVRATNIK IZ INOZEMSTVA, KORISTITI OSLOBOĐENJE OD PLAĆANJE CARINE I PDV-a PRILIKOM PRESELJENJA VLASTITIH STVARI KUĆANSTVA?

  O : Pri preseljenju iz inozemstva u Republiku Hrvatsku povratnik može koristiti oslobođenje od plaćanja carine i PDV-a za vlastite (minimalno šest mjeseci rabljene) stvari kućanstva koje tom prilikom pres. više...

 • 80. | 09:12:2010 | P : DO KOJEGA IZNOSA I NA KOJU ROBU SU PUTNICI U PUTNIČKOM PROMETU OSLOBOĐENI OD PLAĆANJA CARINE?

  O : Strani i domaći putnici oslobođeni su plaćanja carine i poreza pri unosu: osobne prtljage, kojom se smatraju predmeti namijenjeni osobnim potrebama putnika tijekom putovanja - obuća, odjeća, higije. više...

 • 81. | 09:12:2010 | P : MOLIM VAS OBJASNITE MI POSTUPAK CARINJENJA ROBE U PUTNIČKOM PROMETU?

  O : Sva roba koja se unosi u Republiku Hrvatsku podliježe mjerama carinskog nadzora. Na određenim graničnim prijelazima postoje zeleno označeni trakovi za putnike koji unose robu koja ne podliježe plać. više...

 • 82. | 09:12:2009 | P : DO KOJEGA IZNOSA MOGU UNOSITI ILI IZNOSITI GOTOVINU ILI ČEKOVE U/IZ REPUBLIKE HRVATSKE?

  O : Stranu gotovinu i čekove, te gotovinu i čekove u kunama strani i domaći putnici mogu unositi ili iznositi bez ograničenja, ali su obavezni cariniku prijaviti unošenje ili iznošenje svote u protuvrijed. više...

 • 83. | 09:12:2010 | P : MOGU LI UNOSITI ILI IZNOSITI KULTURNA DOBRA?

  O : Kulturna dobra (osobite zbirke, arheološki nalazi, slike, skulpture, stare knjige, etnološko blago, itd.) mogu se unositi i iznositi samo na temelju odobrenja tijela ovlaštenog za zaštitu kulturne baš. više...

 • 84. | 09:12:2010 | P : KAKO MOGU UVESTI ŽIVE ŽIVOTINJE U REPUBLIKU HRVATSKU, A KAKVE SU CARINSKE PROCEDURE KOD PRIVREMENOG UVOZA ŽIVIH ŽIVOTINJA?

  O : Sve vrste životinja mogu se uvoziti u Hrvatsku samo preko određenih graničnih prijelaza na kojima granična veterinarska inspekcija obavlja zdravstvenu kontrolu. Svaka životinja mora imati međunarod. više...

 • 85. | 09:12:2010 | P : MOGU LI SLOBODNO UVESTI ZAŠTIĆENE VRSTE ŽIVOTINJA I BILJAKA?

  O : Primjerci zaštićenih životinjskih i biljnih vrsta kao i njihovi dijelovi ili derivati mogu se unositi, odnosno iznositi uz odgovarajuća dopuštenja sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode (NNRH,. više...

 • 86. | 09:12:2010 | P : POSTOJE LI OGRANIČENJA KOD UVOZA ŽIVEŽNIH NAMIRNICA U REPUBLIKU HRVATSKU?

  O : Živežne namirnice, neovisno o količini koje se unose, moraju udovoljavati propis. više...

 • 87. | 09:12:2010 | P : SMIJEM LI UNOSITI LIJEKOVE U REPUBLIKU HRVATSKU?

  O : Putnici mogu za osobne potrebe unositi lijekove u količinama nužnima za liječenje najdulje mjesec dana, i to na temelju liječničke dokumentacije (povijest bolesti i sl.). Unošenje ili iznošenje opojni. više...

 • 88. | 09:12:2010 | P : NA KOJI NAČIN MOGU UNIJETI BILJE, SJEME, SADNI MATERIJAL, ORGANSKA GNOJIVA I BILJNE PROIZVODE U REPUBLIKU HRVATSKU?

  O : Bilje, sjeme, sadni materijal, organska gnojiva i biljni proizvodi s kojima se mogu prenijeti biljne štetočine, mogu se unijeti u Hrvatsku samo preko graničnih prijelaza na kojima granična inspekci. više...

 • 89. | 09:12:2010 | P : KOME SE MORAM JAVITI PRI UNOSU ORUŽJA I STRELJIVA U REPUBLIKU HRVATSKU?

  O : . više...

 • 90. | 09:12:2010 | P : MOGU LI STRANI DRŽAVLJANI PRIVREMENO UNOSITI ROBU U REPUBLIKU HRVATSKU?

  O : Strani putnici mogu privremeno uvesti predmete koji su im osobno nužni tijekom putovanja u Republici Hrvatskoj za potrebe turizma, sporta, poslovnih sastanaka i sl. Predmeti moraju biti uvezeni s p. više...

 • 91. | 09:12:2010 | P : PLAĆAJU LI SE CARINSKA DAVANJA KOD IZVOZA ROBE?

  O : U Hrvatskoj nisu propisane izvozne carine, pa se ne obračunavaju davanja pri izvozu, ali to ne znači da roba ne podliježe izvoznoj kontroli (zdravstveni propisi, ugrožene vrste, kulturna dobra i sl. više...

 • 92. | 09:12:2010 | P : TKO IMA PRAVO NA POVRAT POREZA NA DODANU VRIJEDNOST?

  O : Putnici koji nemaju prebivalište ni uobičajeno boravište na području Republike Hrvatske, imaju pravo na povrat poreza na dodanu vrijednost za robu koju su kupili u Hrvatskoj, ako su ispunjeni sljed. više...

PRIDRUŽENI DOKUMENTI:

 • pdfZakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama
 • Zakon o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, broj 25/13)
 • doczipZahtjev za pristup informacijama
 • doczipZahtjev za ponovnu uporabu informacija
 • doczipZahtjev za dopunu ili ispravak informacije
 • docpdfOdluka o imenovanju službenika za informiranje
 • pdfzipKriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacije