NOVOSTI

PRIMJENA JEDINSTVENOG SUSTAVA REGISTRACIJE I IDENTIFIKACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA (EORI SUSTAVA) U EUROPSKOJ UNIJI - UTJECAJ EORI SUSTAVA NA CARINSKO POSLOVANJE HRVATSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKTA SA EUROPSKOM UNIJOM

16.12.2009

PRIMJENA JEDINSTVENOG SUSTAVA REGISTRACIJE I IDENTIFIKACIJE GOSPODARSKIH SUBJEKATA (EORI SUSTAVA) U EUROPSKOJ UNIJI - UTJECAJ EORI SUSTAVA NA CARINSKO POSLOVANJE HRVATSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKTA SA EUROPSKOM UNIJOM


Obzirom na učestale upite gospodarskih subjekata u vezi uvjeta i načina dodjeljivanja takozvanog EORI broja, kao preduvjeta za carinsko poslovanje na području Europske unije, sa svrhom davanja potrebnih pojašnjenja, u prvom redu subjektima uključenim u vanjsko-trgovinsko poslovanje i provedbu carinskih procedura sa zemljama članicama Europske unije, u nastavku pobliže opisujemo temeljne značajke sustava registracije i identifikacije gospodarskih subjekata u Europskoj uniji, odnosno EORI sustava i utjecaj toga sustava na carinsko poslovanje hrvatskih gospodarskih subjekta sa Europskom unijom.


PRAVNA OSNOVA EORI SUSTAVA

Počevši sa danom 1. srpnja 2009. godine na području Europske unije započela je primjena sustava elektronske registracije i identifikacije gospodarskih subjekata koji u okviru svojega poslovanja obavljaju djelatnosti obuhvaćene carinskim zakonodavstvom (engl. Economic Operators Registration and Identification System), to jeste takozvanog EORI sustava. 

EORI sustav je ustanovljen sa svrhom implementacije sigurnosnih mjera uvedenih u carinski sustav Europske unije: 

? Uredbom EZ br. 648/2005 Europskoga Parlamenta i Vijeća od 13. travnja 2005. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba Vijeća EEZ br. 2913/92 o uspostavljanju Carinskog kodeksa Zajednice (engl. Regulation (EC) No 648/2005 of the European Parliament and of the Council of 13 April 2005 amending Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code, OJ 117 4/5/2005, te

? Uredbom Komisije EZ br. 1875/2006 od 18. prosinca 2006. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba EEZ br. 2454/93 kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća EEZ br. 2913/92 kojom se donosi Carinski kodeks Zajednice (engl. Commission Regulation (EC) No 1875/2006 of 18 December 2006 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code, OJ 360 19/12/2006.

Pravna osnova za primjenu EORI sustava sadržana je u Uredbi Komisije (EZ-a) br. 312/2009 od 16. travnja 2009. kojom se izmjenjuje i dopunjuje Uredba (EEZ-a) br. 2454/93 kojom se utvrđuju odredbe za provedbu Uredbe Vijeća (EEZ-a) br. 2913/92 kojom se donosi Carinski kodeks Zajednice (engl. Commission Regulation (EC) No 312/2009 amending Regulation (EEC) No 2454/93 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No 2913/92 establishing the Community Customs Code OJ 098 17/04/2009). 
Svi navedeni propisi su dostupni na web stranicama EUR-LEX-a: http://eur-lex.europa.eu/en/index.htm.


REGISTRACIJA GOSPODARSKIH SUBJEKATA I DODJELJIVANJE EORI BROJA

Primjena EORI sustava podrazumijeva dodjeljivanje registracijskog i identifikacijskog broja gospodarskih subjekata (EORI broj) svakom gospodarskom subjektu i, prema potrebi, drugim osobama kojima služi kao zajednička referenca u njihovim odnosima s carinskim vlastima u cijeloj Europskoj uniji te za razmjenu informacija između carinskih vlasti te između carinskih vlasti i drugih tijela.

EORI broj je, dakle, jedinstveni broj u Europskoj uniji koji gospodarskim subjektima i drugim osobama dodjeljuje carinska služba, odnosno drugo nadležno tijelo ili tijela države članice, a koristi se za identifikaciju gospodarskih subjekata i drugih osoba u njihovim odnosima s carinskim vlastima pri čemu se, u skladu sa carinskim propisima Europske unije, gospodarski subjekt definira kao osoba koja u okviru svog poslovanja obavlja djelatnosti obuhvaćene carinskim zakonodavstvom.

Osim provedbe registracije gospodarskih subjekta s poslovnim nastanom na carinskom području Europske unije, EORI sustav podrazumijeva i obvezu registracije osoba koje nemaju poslovni nastan na carinskom području Europske unije (koju obavlja carinska služba ili drugo imenovano (nadležno) tijelo države članice Europske unije u kojoj takva osoba iz «treće zemlje» obavlja aktivnosti koje podliježu primjeni carinskog zakonodavstva).

REGISTRACIJA OSOBA KOJE NEMAJU POSLOVNI NASTAN NA CARINSKOM PODRUČJU EUROPSKE UNIJE 

Sukladno odredbama Uredbe Komisije (EZ-a) br. 312/2009 od 16. travnja 2009. godine, kada gospodarski subjekt koji nema poslovni nastan na carinskome području Zajednice nema EORI broj, carinska služba ili imenovano (nadležno) tijelo države članice registriraju ga, dodjeljujući mu EORI broj kada prvi puta obavi jednu od slijedećih radnji:

(a) u Zajednici podnosi skraćenu ili carinsku deklaraciju koja nije:

- carinska deklaracija u skladu s člancima 225. ili 238. Uredbe za provedbu Carinskog kodeksa (Uredba EEZ 2454/93); ili

- carinska deklaracija za postupak privremenoga uvoza;

(b) u Zajednici podnosi izlaznu ili ulaznu skraćenu deklaraciju;
(c) upravlja skladištem za privremeni smještaj na temelju članka 185. stavka 1. Uredbe za provedbu Carinskog kodeksa (Uredba EEZ 2454/93);

(d) podnosi zahtjev za odobrenjem na temelju članka 324.a ili 372. Uredbe za provedbu Carinskog kodeksa (Uredba EEZ 2454/93);

(e) podnosi zahtjev za potvrdom ovlaštenoga gospodarskoga subjekta na temelju članka 14.a Uredbe za provedbu Carinskog kodeksa (Uredba EEZ 2454/93).

UTJECAJ EORI SUSTAVA NA CARINSKO POSLOVANJE HRVATSKIH GOSPODARSKIH SUBJEKTA SA EUROPSKOM UNIJOM

Iz navedenog je razvidno da će hrvatski gospodarski subjekti koji u okviru svojega poslovanja obavljaju djelatnosti obuhvaćene carinskim zakonodavstvom Europske unije podlijegati obvezi registracije i pribavljanja EORI broja u ograničenom broju slučajeva.  

Pri tome treba voditi računa da će u velikoj većini slučajeva roba koja se stavlja u neki u carinski dopuštenih postupaka ili uporaba na području Europske unije biti  deklarirana od strane domaćih osoba to jest osoba koje imaju poslovni nastan na carinskome području Zajednice, odnosno Europske unije.

Također, do 31. prosinca 2010. godine na području Europske unije je odgođena primjena odredaba o obvezi podnošenja elektroničkih ulaznih i izlaznih skraćenih deklaracija za robu koja ulazi u carinsko područje Zajednice ili ga napušta.

S obzirom na navedeno, proizlazi načelni zaključak da su predvidivi slučajevi u kojima bi hrvatski gospodarstvenici trebali podlijegati obvezi pribavljanja EORI broja sljedeći:


? kada hrvatski prijevoznik podnoseći provoznu carinsku deklaraciju pri unosu robe u carinsko područje Europske unije i nastupajući, dakle, kao glavni obveznik (engl. principal), polaže pojedinačno jamstvo u obliku novčanog pologa ili u obliku kupona (članak 345. Uredbe za provedbu Carinskog kodeksa (Uredba EEZ 2454/93), te

? kada hrvatski prijevoznik, kao nositelj karneta TIR, započinje postupak provoza uz uporabu karneta TIR i nastupa kao glavni obveznik (engl. principal).


Gospodarskim subjektima koji nemaju poslovni nastan na carinskome području Europske unije i koji podliježu obvezi registracije i pribavljanja EORI broja preporučuje se da podnesu zahtjev za registraciju prije započinjanja opisanih djelatnosti obuhvaćenih carinskim zakonodavstvom na koje se nadovezuje obveza registracije. 

Međutim, gospodarski subjekti koji nisu podnijeli zahtjev za registraciju isto mogu učiniti i tijekom prve operacije na koju se nadovezuje obveza registracije (propisane radnje obuhvaćene carinskim zakonodavstvom koja povlači obvezu registracije).

Budući da proces registracije može potrajati i nekoliko dana, preporuča se zahtjev za registraciju podnijeti unaprijed u onoj državi članici Europske unije u kojoj se predmetna operacija koja povlači obvezu registracije namjerava poduzeti.   

Više informacija o primjeni EORI sustava i procesu registracije te tijelima nadležnim za navedeni proces dostupno je u dokumentu Europske komisije «EORI Guidelines» koji je objavljen na web stranicama Opće uprave za porezna pitanja i carinsku uniju Europske komisije (Directorate-General for Taxation and the Customs Union), odnosno DG TAXUD-a: 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/security_amendment/EORI_guidelines_en.pdf .

Također, podrobnije informacije o EORI sustavu dostupne su i na slijedećim web stranicama, odnosno linkovima:
 http://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/security_amendment/who_is_concerned/index_en.htm;

http://vam.gov.hu/mainMenu.do;jsessionid=D0AE387CD75A385DA09DD1F0BE291ABF?modulId=10;

http://www.carina.gov.si/en/news/changes_on_import_and_export_goods_after_1_july_2009/

http://www.carina.gov.si/si/novosti/sgd/novosti_pri_uvozu_in_izvozu_blaga_po_1_juliju_2009/

Carinska prisega Carinska prisega

Prisežem na sveta Božja evanđelja da ću pošteno, bez prijevare i revno uzimati zakletvu od svih trgovaca koji budu izlazili iz Dubrovnika morem te otplovljavali u Romanju i da ću od njih naplaćivati pola posto od svega imutka koji budu odvozili sa sobom.
Isto tako, od svih zapovjednika broda ili brodova koji budu plovili iz Dubrovnika u Romanju uzimat ću prisegu da govore istinu o trgovcima i svem imetku koji budu prevozili svojim brodom. Istu takvu prisegu i istu takvu daću uzimat ću od svih zapovjednika broda ili brodova te od svih ljudi koji budu htjeli iz Dubrovnika krenuti morem u sva druga mjesta što su od davnine običavala plaćati carinu; i neću pomagati prijatelju niti škoditi neprijatelju na himben način.
A od svega novca što za tog službovanja dospije u moje ruke neću ništa upotrijebit u svoju korist niti ću od njega nekome posuđivat nego ću ga dati gospodinu knezu ili onomu komu on to odredi s većim dijelom Vijeća. I položit ću pošteno račun u svemu i po svemu našem gospodinu knezu ili onomu komu on odredi, dva ili više puta godišnje, po volji istoga gospodina kneza. I sav onaj novac koji dobijem na račun poslova s Romanjom zapisivat ću zasebno na jedno mjesto, a onaj drugi zasebno na drugo mjesto. Sve ću to opsluživati od sada do Miholja u rujnu, i od tada sve dok se ne navrši godina dana, vjerno i bez himbe. I bit ću vijeran gospodinu mletačkom duždu dok budem živ, i neka našem gospodinu knezu budem obvezan čuvati vjernost na način kako to traži kapitular na koji je njemu prisegla Općina dubrovačka; i poštivat ću ugovor s Mlecima i nastojat ću da ga se svi pridržavaju.