NOVOSTI

Javni natječaj za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

23.5.2007

                                               

Na temelju članka 47.stavak 3. Zakona o državnim službenicima („Narodne novine“broj. 92/01) i članka 3. i 4. Uredbe o raspisivanju i provedbi javnog natječaj i internog oglasa u državnoj službi („Narodne novine“ broj: 8/06 i 08/07), Ministarstvo financija, Carinska uprava, raspisuje

 

JAVNI NATJEČAJ

                      za prijam u državnu službu na neodređeno vrijeme

 

CARINARNICA RIJEKA

 

ODJEL ZA ORGANIZACIJU, KADROVE, FINANCIJE I NAPLATU

Odsjek za financije i naplatu

 

1. računovodstveni referent-1 izvršitelj

 

 

STRUČNI UVJETI:

-srednja stručna sprema ekonomske, upravne ili druge odgovarajuće struke,

-najmanje 12 mjeseci radnog staža u struci,

-položen državni stručni ispit,

-poznavanje jednog svjetskog jezika,

-poznavanje rada na računalu,

-odgovarajuće psihofizičke sposobnosti,

-regulirana vojna obveza (muškarac).

           

Osim navedenih uvjeta, kandidati trebaju ispunjavati opće uvjete propisane u članku 48. Zakona o državnim službenicima.

U državnu službu ne mogu biti primljene osobe za čiji prijam postoje zapreke iz članka 49. Zakona o državnim službenicima.

Na natječaj mogu se kandidirati osobe oba spola.

Kandidati se primaju u državnu službu uz obvezan rok od 6 mjeseci.

Mogu se natjecati i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u roku od 6 mjeseci od isteka probnog roka, ako zadovolje u probnom roku.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje koje se sastoji od provjere poznavanja osnova ustavnog ustrojstva Republike Hrvatske, provjere znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima te poznavanja stranog jezika i  poznavanja rada na računalu.

Za kandidate koji ne pristupe testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj.

Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način testiranja kandidata, upravna područja iz kojih će se vršiti testiranje kandidata te pravni i drugi izvori za pripremu kandidata za testiranje, bit će objavljeni na web-stranici Ministarstva financija, Carinske uprave (www.carina.hr), a vrijeme održavanja testiranja osim na web-stranici Ministarstva financija, Carinske uprave, bit će objavljeno i na oglasnoj ploči u Ministarstvu financija, Carinskoj upravi, Carinarnici Rijeka, najmanje osam dana prije testiranja.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, dužan je priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu, te dokaz o nezaposlenosti.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u državnu službu.

Prijave na natječaj se podnose se u roku od 8 dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama, na adresu: Ministarstvo financija, Carinska uprava, Carinarnica Rijeka, 51 000, RIJEKA, Riva Boduli 9, s naznakom „za natječaj“, a uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

-životopis,

-preslik domovnice,

-preslik svjedodžbe,

-preslik radne knjižice,

-dokaz o radnom stažu u struci ( preslik rješenja ili ugovora o radu u struci),

-dokaz o prebivalištu u Republici Hrvatskoj,

-dokaz o reguliranoj vojnoj obvezi,

-original uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak i da nije osuđen za

  kaznena djela iz članka 49. točka a) Zakona o državnim službenicima.

-uvjerenje o položenom državnom stručnom ispitu.

 

Nepotpune i nepravovremene prijave na javni natječaj neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

KLASA:   112-02/07-01/03

URBROJ: 513-02-1820/1-07-3

Zagreb,      23. svibnja  2007.

 

 

Podaci za natječaj

 

 

 

 

 

Carinska prisega Carinska prisega

Prisežem na sveta Božja evanđelja da ću pošteno, bez prijevare i revno uzimati zakletvu od svih trgovaca koji budu izlazili iz Dubrovnika morem te otplovljavali u Romanju i da ću od njih naplaćivati pola posto od svega imutka koji budu odvozili sa sobom.
Isto tako, od svih zapovjednika broda ili brodova koji budu plovili iz Dubrovnika u Romanju uzimat ću prisegu da govore istinu o trgovcima i svem imetku koji budu prevozili svojim brodom. Istu takvu prisegu i istu takvu daću uzimat ću od svih zapovjednika broda ili brodova te od svih ljudi koji budu htjeli iz Dubrovnika krenuti morem u sva druga mjesta što su od davnine običavala plaćati carinu; i neću pomagati prijatelju niti škoditi neprijatelju na himben način.
A od svega novca što za tog službovanja dospije u moje ruke neću ništa upotrijebit u svoju korist niti ću od njega nekome posuđivat nego ću ga dati gospodinu knezu ili onomu komu on to odredi s većim dijelom Vijeća. I položit ću pošteno račun u svemu i po svemu našem gospodinu knezu ili onomu komu on odredi, dva ili više puta godišnje, po volji istoga gospodina kneza. I sav onaj novac koji dobijem na račun poslova s Romanjom zapisivat ću zasebno na jedno mjesto, a onaj drugi zasebno na drugo mjesto. Sve ću to opsluživati od sada do Miholja u rujnu, i od tada sve dok se ne navrši godina dana, vjerno i bez himbe. I bit ću vijeran gospodinu mletačkom duždu dok budem živ, i neka našem gospodinu knezu budem obvezan čuvati vjernost na način kako to traži kapitular na koji je njemu prisegla Općina dubrovačka; i poštivat ću ugovor s Mlecima i nastojat ću da ga se svi pridržavaju.